Jump to content

Forum kurallarımız

HiLESATINAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu HileSatınAl Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır.), www.hilesatinal.com ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm HileSatınAl kullanıcıları burada ilan edilen "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2. Tanımlar
www.hilesatinal.com müşterinin talep ettiği ürünlere erişmesinde aracılık faaliyeti yürüten bir sitedir. Bu sözleşmede eklentiler "program" diye anılacaktır, sitede bulunan ürünler kısaca "oyun" diye anılacaktır ve www.hilesatinal.com "site" diye anılacaktır. Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "kullanıcı" olarak anılacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HileSatınAl tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HileSatınAl tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca HileSatınAl tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, HileSatınAl tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler 
5.1. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

 a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, HileSatınAl'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple HileSatınAl'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
c) Kullanıcı'ların HileSatınAl tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden HileSatınAl'un doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. HileSatınAl, Kullanıcı'lar tarafından HileSatınAl'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
e) Kullanıcı'lar, HileSatınAl'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 
f) HileSatınAl'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, HileSatınAl ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HileSatınAl ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HileSatınAl, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında HileSatınAl her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar. 
 

5.2. HileSatınAl'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
a) HileSatınAl, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. HileSatınAl, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 
b) Site'deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan HileSatınAl sorumlu değildir. 
c) HileSatınAl sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir. 
d) Programın kurulması ve kullanılması sırasında doğabilecek her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programdaki programlama hatalarından doğabilecek oyun dahilindeki veya oyun haricindeki kayıplar hakkında sorumluluk kabul etmez. Programın her zaman beklenen şekilde ve doğru çalışacağı garanti edilmez. Bundan kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. Kullanım devam ederken bazılarını olumlu bazılarını olumsuz yönde etkileyecek program değişiklikleri ya da programın mantığında değişiklikler yapılabilir. Bu durumda değişiklikten kazançlı çıkanlar veya çıkmayanlar hak iddia edemez. Programın eklentisi olan oyunun güncellemeleri esnasında oluşabilecek değişiklikler programın çalışmasını etkileyebilir. Bu değişikliklerden programın yayıncıları sorumlu değildir. Programın güncellenmesi esnasında kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. 
e) Aracılık faaliyeti yürütülen programların oyunlar tarafından belirlenen kurallara aykırı işlevlerinin bulunup bulunmadığı HileSatınAl tarafından kontrol edilemediğinden oyun kurallarına aykırı şekilde kullandığı tespit edilen kullanıcılarının hesapları oyun tarafından askıya alınabilir ya da kapatılabilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü maddi veya manevi kayıptan HileSatınAl sorumluluk kabul etmez. 
f) Programın yayıncıları programı her zaman kullanıma hazır tutmaya çalışır. Ancak bazı teknik sorunlarda ya da ağ altyapısını sunan firmalarla ilgili teknik sorunlarda sunucular ve program çevrimdışı kalabilir. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Programlamadan kaynaklanan hatalarda (bug) HileSatınAl sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz. 
g) Site yönetimi kanunlara ya da program kurallarına aykırı hareket gözlemlediği bir anda yahut da bir sebep göstermeksizin bir kullanıcının hesabını silebilir. Programa bağlı hizmetlerin satın alınmış olması durumu değiştirmez. Hizmetler bu durumda kullanılamaz hale gelir. 
ğ) Yazılımdaki açıkları (bug) kötüye kullanmak ve bunun sonucu haksız kazanç sağlamak sonucunda açığı kötüye kullanan kişinin hesabı kapatılabilir. Açığı ilk keşfeden ve bunu kullanmak yerine ilgili iletişim adımlarını izleyerek yönetime bildiren kişinin hesabı kapatılmaz. Eğer açık ciddi bir açık ise (çalışmayan düğme ciddi bir açık değildir) bildiren kişi yönetimin uygun göreceği şekilde ödüllendirilebilir. 
h) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır. 
i) Program yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri bu programın ve web sitesinin kullanılması dolayısıyla oluşan maddi ve/veya manevi zararlar ile ilgili sorumluluk almaz.
j) HileSatınAl kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;

-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek. 
-Üslup, argo konuşmak. 
-Hakaret etmek, aşağılamak. 
-Küfür etmek. 
-Reklam yapmak. 
-Hesabını satmak ya da hesap satın almak. 
-Hesabını devretmek ya da hesap devralmak. 
-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek. -Hesap hacklemek. 
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(diğer oyuncuların) 
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(kendi bilgisi) 
-Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak. 
-Flood, anlamsız karakterler yazmak. 
-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak. 
-Pornografik yazı yazmak.

k) HileSatınAl kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcı siteye giriş yaptığında onlara bildirilir.

 

6. Ürün İptal ve İade Koşulları
a) Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yönetmelik, anında ifa edilen hizmetlere cayma hakkı tanımamıştır. Örneğin, anında indirilip kullanılan yazılım ve programlarda, anında indirilebilen müzik yada videolarda, sipariş üzerine özel olarak hazırlanan ürünlerde, son kullanma tarihi geçebilecek mallarda, paketi açılmış kaset, CD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderilmesi durumunda tüketici hiçbir şekilde cayma hakkını kullanıp ürünü iade ederek parasını isteyemeyecektir.

7. Gizlilik Politikamız
a) HileSatınAl, site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.

8. Diğer Hükümler 
8.4. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

a) Site'nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (HileSatınAl'un telif haklarına tabi çalışmalar) HileSatınAl'a ait olarak ve/veya HileSatınAl tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, HileSatınAl bilgilerini ve HileSatınAl'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının HileSatınAl'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı HileSatınAl'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) HileSatınAl'un, HileSatınAl bilgileri, HileSatınAl telif haklarına tabi çalışmalar, HileSatınAl ticari markaları, HileSatınAl ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.4. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI
HileSatınAl, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.4. MÜCBIR SEBEPLER
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HileSatınAl, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HileSatınAl için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HileSatınAl'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKI
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. SÖZLEŞMENIN FESHI
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 
HileSatınAl, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, HileSatınAl'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, 
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması, 
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

9. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI
Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.

10. HİZMET SÖZLEŞMESİ
Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.

11. SERVİS ŞARTLARI
Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

12. İADE VE İPTAL KOŞULLARI
İade ve iptal koşullarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

13. YASAL SORUMLULUK
Bu sitenin faaliyeti sadece satın alma talebinde bulunan kişi ile satın almak istediği ürünün üreticisi arasında aracılık yapmaktır ve satın alınmak istenen ürünün lisanslı ve tescilli olup olmadığının tarafımızca kontrol edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu sitenin faaliyetleri içerisinde yer alan eklentilerin yasalara uygun olup olmadığı yalnızca üretici sitenin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca kısıtlanmış olup olmamasıyla anlaşılabilmektedir.

Bu site sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimi sınırlandırılmamış ve herkesçe erişilebilen sitelerden , satın alma talebinde bulunan kişinin istediği ürüne ulaşması hususunda satın alma talebinde bulunan kişiye ödeme sisteminde yardımcı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu nedenle yapılan tüm paylaşımlar ürün üreticisinin bizzat kendisinin sorumluluğunda olup site yönetiminin paylaşılan içeriklerden dolayı sorumlu tutulamayacağını, içeriğin yasal ve lisansı olup olmadığı tarafımızca tespit edilemeyeceğinden ve site içeriği sadece satın alınarak kullanılabilir olduğundan satın almayı kabul etmeniz durumunda sorumluluğun size ait olacağını kabul etmiş olursunuz.

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan şekliyle “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, Site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz ‘uyar ve kaldır’ prensibini benimsemiştir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca erişime kapatılma kararı alınmamış olan sitelerin içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal itiraz olması durumunda  iletişim bölümünden veya sitede bulunan telefon numarası aracılığı ile bildirilmelidir. Bu bildiri esnasında belirtilecek olan iletişim adresine bildirinin "firma kaşe/mühür onaylı" şekilde iletilmesi veya ihtarname çekilmesi halinde ilgili içerik 7 gün içerisinde  siteden kaldırılır.

Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri; yukarıda belirtildiği şekilde tarafımıza bildiride bulunabilirler.

Hilesatinal.com en güvenilir ve kaliteli hile sitesidir. 2019 yılında açılan bir site olmamıza rağmen aslında yaklaşık 10 yıldır hile piyasasında yer almaktayız. Türkiyede açılan "ilk hile sitesi" ile beraber çalışmaktayız. PUBG - Mobile - Lite - Android sürümleri başta olmak üzere bir çok oyun için olan hilelerimizi güvenle satın alabilirsiniz. Ürünler otomatik olarak teslim edilmektedir..